Mode 11
(0.369)
Mode 12
(0.233)
Mode 13
(0.232)
Mode 14
(0.231)
Mode 15
(0.228)
Mode 16
(0.227)
Mode 17
(0.205)
Mode 18
(0.196)
Mode 19
(0.183)
Mode 20
(0.168)
Modes 1-10 Modes 11-20